TZOLKIN

TZOLKIN JAKO MODUŁ 260 WZORCÓW ENERGETYCZNYCH

W module TZOLKIN zakodowany jest nie tylko cały cykl ewolucyjny oraz wzorzec przeznaczenia ludzkiego, lecz także energetyczny plan ratowania ludzkości przed upadkiem. Każdy człowiek przyporządkowany jest do jednego z 260 wzorców energetycznych, zdefiniowanych w tonie i pieczęci. Ze względu na cechy charakteru, kulturę, rodzinę, środowisko, życie każdego z nas, mimo iż opiera się na tym samym wzorcu, przebiega zupełnie inaczej. 

Przy wykorzystywaniu modułu TZOLKIN jako zwykłego kalendarza jedna jednostka będzie oznaczała jeden dzień, wyposażony w ściśle określony wzorzec energetyczny. Chcąc zrozumieć istotę Kalendarza Majów, musisz przestawić się na energetyczny sposób myślenia, tzn. zapomnieć dosłowne znaczenie słów i starać się przeniknąć ich symbolikę. 

Dwadzieścia galaktyczno-solarnych pieczęci reprezentuje specyficzny obszar (dziedzinę, zakres, stan obecny, cechy charakterystyczne), natomiast trzynaście tonów – siłę sprawczą (ruch, czynne działanie). Na początku było słowo – czyli dźwięk: Niech się stanie! Stało się! Wyłonił się obraz duchowy, czyli horyzont zdefiniowany w pieczęciach. 

To logiczne, że jako członek ziemskiej społeczności jesteś ujęty w tym obrazie. Wynika z tego, że twój rajski wzorzec, zapisany jako program energetyczny, stacjonuje w czwartym wymiarze. Twoim zadaniem jest przyciągnąć go na Ziemię – urzeczywistnić w świecie fizycznym. Tylko tak sprowadzisz niebo na ziemię. Każdy z nas połączony jest ze swoją duchową esencją niewidzialną nicią widmową. Wystarczy zrobić jeden świadomy ruch, aby wprowadzić ją w drgania i otworzyć się na rezonans, czyli oddźwięk. W ten sposób uruchomisz wehikuł, zwany informacją, kursujący pomiędzy dwiema świadomościami – twoją i duchową. Wiedz, że nigdy nie jesteś sam ze swoimi zmaganiami. Każdego dnia masz do pomocy innego anioła – ściśle określoną Energię, zakodowaną w tonie i pieczęci TZOLKIN. Pamiętaj jednak, że w świecie duchowym obowiązują ściśle określone prawa. Wolna wola jest absolutnie niezawisła! Musi być bezwarunkowo respektowana! Zgodnie z etyką galaktyczną żadna inteligentna istota (nawet anioł) nie może zmuszać innej świadomej istoty do określonych czynów, zmiany poglądów czy przekonań. Nie wolno też czynić nic, co wywołałoby poczucie dualizmu lub oddzielenia od reszty Bytu. Kodeks etyczny zezwala dawać przykłady, zapoznawać z regułami gry i czekać – czekać aż lokalna świadomość (jesteś nią ty) sama podejmie decyzję, czy chce przyłączyć się do galaktycznego krwiobiegu, czy też woli wypróbować własne EGO-programy. Kluczem do wejścia w rezonans z Duchem CZASU jest świadoma wola współpracy. 

W przeciwieństwie do powszechnie znanych filozofii liczb, perspektywy interpretacji znaczenia symboli i liczb w kosmologii Majów dysponując wiele większą głębią. TZOLKIN stwarza możliwość głębszego wglądu w esencję, a co najważniejsze, pokazuje dwa bieguny – plusowy i minusowy oraz skutek i przyczynę, jakie za sobą pociągaj ą. Większość szkół badających sens ludzkiego przeznaczenia opiera się na kabalistyce, dlatego ich jedyną bazą logistyczną jest porządek liczb, z którego wynika określony stan (przeszły, teraźniejszy, przyszły), ale nie ma mowy o ruchu, czyli o galaktycznego krwiobiegu, czy też woli wypróbować własne EGO-programy. Kluczem do wejścia w rezonans z Duchem CZASU jest świadoma wola współpracy.

W przeciwieństwie do powszechnie znanych filozofii liczb, perspektywy interpretacji znaczenia symboli i liczb w kosmologii Majów dysponując wiele większą głębią. TZOLKIN stwarza możliwość głębszego wglądu w esencję, a co najważniejsze, pokazuje dwa bieguny – plusowy i minusowy oraz skutek i przyczynę, jakie za sobą pociągaj ą. Większość szkół badających sens ludzkiego przeznaczenia opiera się na kabalistyce, dlatego ich jedyną bazą logistyczną jest porządek liczb, z którego wynika określony stan (przeszły, teraźniejszy, przyszły), ale nie ma mowy o ruchu, czyli o czynnym udziale człowieka i o jego wpływie na kształtowanie swojego przeznaczenia. 

Kalendarz Majów nie jest ani wróżbą, ani wyrocznią. Pokazuje wzorzec wyjściowy i stan obecny, czyli każde teraz. W życiu nic nie stoi w miejscu – panta rhei. Każdy obraz jest tylko chwilowym ujęciem. W momencie wykonania staje się przeszłością. Wszystkie zaistniałe zmiany wdrażane są do wzorca przeznaczenia w TZOLKIN z prędkością szybszą od prędkości światła, dlatego każdego dnia pokazuje on, jak jest i co zrobić, aby było inaczej. 

Chcąc zrozumieć kody energetyczne zapisane w Kalendarzu Majów, musisz najpierw poznać ogólną strukturę modułu TZOLKIN i zrozumieć nie tylko siłę oddziaływania tonów i pieczęci, ale przede wszystkim ich sens. Niczego nie musisz uczyć się na pamięć! Wystarczy, jeśli przyjmiesz do wiadomości przekazane tutaj informacje. W dalszych rozdziałach będziemy krok po kroku wprowadzać cię w tajniki spirytualnej wiedzy Majów. 

260 jednostek TZOLKIN umożliwia śledzenie rytmicznych cykli programów CZASU, których celem jest uzdrowienie życia na Ziemi. Jednostki te – zwane KINAMI – stanowią bazę Kalendarza Majów. Każdy KIN pojawia się w kalendarzu co 260 dni. Zawsze niesie ze sobą identyczną Energią, ale za każdym razem trafia na inny grunt, ponieważ w tym czasie wiele się w życiu zmieniło. 

260 KINÓW wynika ze wspólnej gry trzynastu TONÓW STWÓRCZYCH oraz dwudziestu archetypowych wzorców, określanych mianem PIECZĘCI GALAKTYCZNO-SOLARNYCH. W każdym tonie i pieczęci zawarta jest pewna Energia, wchodząca w określony rezonans, charakteryzująca się specyficzną częstotliwością drgań (wibracją). 

W module TZOLKIN trzynaście tonów postępuje pionowo, natomiast każda z dwudziestu pieczęci, przesuwając się rzędami poziomymi i przecinając trzynaście kolumn, napotyka na swej drodze trzynaście różnych tonów (zob. rysunek). W ten sposób tworzy się baza wyjściowa wszystkich powiązań. Interpretując znaczenie samej pieczęci, zobaczysz statyczny obraz. Interpretując znaczenie samego tonu, poznasz zakres czynności. Nakładając na siebie obie siły, wprawisz w ruch nieruchomy obraz i w ten sposób dowiesz się, co się stanie. Aby ułatwić ci właściwe zrozumienie siły działania kinu, posłużymy się prostym przykładem: 

Ktoś wręcza ci czek na bardzo wysoką sumę (Energia pieczęci). Jeżeli nie wyciągniesz ręki (siłą sprawcza tonu), nie staniesz się jego właścicielem. Czek pozostanie kartką papieru. Ty nie będziesz bogaty. 

Jeżeli przyjmiesz czek, będziesz mieć szansę realizacji wielu marzeń. Życie pokaże, które z nich przyniosą ci zadowolenie. Jeżeli bezmyślnie zainwestujesz pieniądze, po krótkim czasie, pomimo bogactwa, twoje życie znów zacznie świecić pustką. 

Energia kinu dnia podpowiada, gdzie i jak ulokować “pieniądze”, aby bez względu na zrozumienie siły działania kinu, posłużymy się prostym przykładem:

Ktoś wręcza ci czek na bardzo wysoką sumę (Energia pieczęci). Jeżeli nie wyciągniesz ręki (siłą sprawcza tonu), nie staniesz się jego właścicielem. Czek pozostanie kartką papieru. Ty nie będziesz bogaty. 

Jeżeli przyjmiesz czek, będziesz mieć szansę realizacji wielu marzeń. Życie pokaże, które z nich przyniosą ci zadowolenie. Jeżeli bezmyślnie zainwestujesz pieniądze, po krótkim czasie, pomimo bogactwa, twoje życie znów zacznie świecić pustką. 

Energia kinu dnia podpowiada, gdzie i jak ulokować “pieniądze”, aby bez względu na warunki zewnętrzne zyskać spokój i poczucie dopełnienia. 

PIECZĘCIE GALAKTYCZNO-SOLARNE 

Pieczęć mówi, gdzie i jak powinniśmy skierować uwagę, w co zaangażować siły, na jakie przygotować się sprawdziany i wyzwania losu. Każda z dwudziestu pieczęci przyporządkowana jest do określonej rodziny kolorów: czerwonej, białej, niebieskiej lub żółtej. W skład każdej rodziny wchodzi pięć pieczęci. Kolory nie są jedynie znakiem rozpoznawczym, przede wszystkim precyzują rolę pięciu pieczęci podczas realizacji wielkiego programu uzdrowienia. 

A. ZNACZENIE KOLORÓW 

• CZERWONA RODZINA – to tak zwani inicjatorzy albo prekursorzy. Zadaniem czerwonych pieczęci jest przetrzeć szlaki, przygotować grunt, stworzyć bazę, uświadomić, budzić z odrętwienia. 

• BIAŁA RODZINA – to uszlachetniający albo siły porządkowe. Zadaniem białych pieczęci jest uporządkować chaos, oczyścić teren z odpadów, ustabilizować sytuację, wnieść nowego ducha. 

• NIEBIESKA RODZINA – to reformatorzy. Zadaniem niebieskich pieczęci jest dokonywać zmian, uzdrawiać, przekształcać, świecić przykładem. 

• ŻÓŁTA RODZINA – to uświadamiający albo nauczyciele. Zadaniem żółtych pieczęci jest oświecać, pomagać w rozwoju, rozprzestrzeniać ducha CZASU. 

B. ZWIĄZKI POMIĘDZY DWUDZIESTOMA PIECZĘCIAMI TZOLKIN 

Dwadzieścia pieczęci bazuje jedna na drugiej, tzn. znaczenie każdej następnej wypływa z mądrości poprzednich. Kolejność ich pojawiania się nie jest więc przypadkowa. Święte Pieczęcie Majów odwzorowują proces rozwoju, tzw. ścieżkę życia. 

Pieczęcie od 1. do 7. reprezentuj ą cykl rozwoju Niższego Ciała człowieka, tzn. ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego, natomiast pieczęcie od 8. do 20. definiują rozwój Wyższego Ciała, tzn. ciała duchowego. Nie należy jednak sądzić, że ostatnie pieczęcie są ważniejsze od początkowych. W porządku kosmologicznym wszystko wzajemnie się uzupełnia i nic nie jest lepsze od drugiego. 

Każda pieczęć przyporządkowana jest do określonej planety Układu Słonecznego. Każda z nich dysponuje dwiema siłami – galaktyczną i solarną, stąd nazwa pieczęcie galaktyczno-solarne. 

SIŁA SOLARNĄ albo WEWNĘTRZNA to Energia wytworzona wewnątrz planet Układu Słonecznego. SIŁA GALAKTYCZNA albo ZEWNĘTRZNA to Energia 

pieczęcie są ważniejsze od początkowych. W porządku kosmologicznym wszystko 

odpowiedzialność, EGO A 

wzajemnie się uzupełnia i nic nie jest lepsze od drugiego. 

 

C. SIŁA PIECZĘCI = SIŁA PLANETY 

Każda pieczęć przyporządkowana jest do określonej planety Układu Słonecznego. Każda z nich dysponuje dwiema siłami – galaktyczną i solarną, stąd nazwa pieczęcie galaktyczno-solarne. 

SIŁA SOLARNĄ albo WEWNĘTRZNA to Energia wytworzona wewnątrz planet Układu Słonecznego. SIŁA GALAKTYCZNA albo ZEWNĘTRZNA to Energia przysyłana z centralnego, galaktycznego Źródła. 

Pomiędzy planetami odbywa się ustawiczna wymiana potencjałów. W zależności od tego, która z sił przesyłana jest na Ziemię, uruchomiony zostaje albo proces transformacji, albo transmutacji (zob. rozdz. Mądrość Światła…). 

W Energii pieczęci zakodowana jest siła oddziaływania konkretnej planety albo inaczej: określony aspekt mądrości Wszechświata. 

D. ZNACZENIE SYMBOLI MAJÓW

Nasz świat przepełniony jest niezliczoną liczbą symboli, a każdy dzień przynosi nowe. Na co dzień towarzyszą nam firmowe logo, osobiste podpisy, parafki, znaki drogowe. Obok znaków stworzonych przez ludzki intelekt istnieje wiele innych, pradawnych, archaicznych symboli, archetypów. 

Archetypy są kodem treści, które pierwotnie istniały tylko w eterycznym, niematerialnym świecie. Wraz z rozwojem ludzkości zaczęły one przenikać do świata zewnętrznego. Ludzkość zna wiele takich archetypowych symboli, np. runy, święte liczby, symbole reiki czy magiczne znaki, używane do dziś w wielu obrzędach rytualnych. Do nich należą także archetypy Majów. 

W kodzie każdej pieczęci zdefiniowane są ściśle określone treści. Są one zapisane w duchowym polu człowieka i tylko w tym polu mogą być wprowadzone w odpowiednie wibracje. Można je przyrównać do drzemiącego olbrzyma, który przebudzi się dopiero na określonym poziomie świadomości. Jak długo pole świadomości pozostanie zamknięte w trójwymiarowych częstotliwościach, tak długo 

S I Ł A  Z E W N Ę T R Z N A  niematerialnym świecie. Wraz z rozwojem ludzkości zaczęły one przenikać do świata zewnętrznego. Ludzkość zna wiele takich archetypowych symboli, np. runy, święte liczby, symbole reiki czy magiczne znaki, używane do dziś w wielu obrzędach rytualnych. Do nich należą także archetypy Majów. 

W kodzie każdej pieczęci zdefiniowane są ściśle określone treści. Są one zapisane w duchowym polu człowieka i tylko w tym polu mogą być wprowadzone w odpowiednie wibracje. Można je przyrównać do drzemiącego olbrzyma, który przebudzi się dopiero na określonym poziomie świadomości. Jak długo pole świadomości pozostanie zamknięte w trójwymiarowych częstotliwościach, tak długo Energie pieczęci będą miały minimalną moc oddziaływania na pole życia człowieka. Klucz do mądrości pieczęci spoczywa w ludzkiej uwadze. Wystarczy jedna myśl, aby stworzyć pomost do Energii danego symbolu. Z chwilą, kiedy do indywidualnego pola zaczynają napływać wyższe wibracje, nasze ciało może przejściowo odczuwać pewien wewnętrzny nacisk. Jest to jak najbardziej normalne. Pamiętajmy, że mamy tu do czynienia z rozruchem potężnego procesu uzdrawiania. W dotychczasowych “starych” wibracjach Energie wypłukujące osady miały relatywnie umiarkowaną siłę działania i tylko od czasu do czasu łączyły się razem i spadały na nas jako dramatyczne zrządzenie losu. Z tego względu w naszym polu duchowym zgromadziło się wiele odpadów, które wcześniej czy później będziemy musieli usunąć. Teraz – dzięki uaktywnieniu wyżej wibrujących Energii – wszystkie niespolaryzowane wzorce z przeszłości wyrzucane są na powierzchnię w sposób bezpośredni – trochę bolesny, ale bez zawiązywania węzłów gordyjskich. 

Dokonując zwrotu w życiu, należy pamiętać, że generalnie chodzi o to, aby uaktywnić Energie drzemiących w nas olbrzymów. Początkowo proces indywidualnego przebudzenia może wiązać się z pewną problematyką, ponieważ w Energii dnia oprócz bieguna światła skrywa się również biegun cienia, zwany polem dysonansów. Skupiając się na pieczęci dnia, można też natrafić na dawne treści karmiczne lub zahaczyć o stare, niezabliźnione rany. W ten sposób Energia pieczęci zwróci nam uwagę, że w tym sektorze znajduje się COŚ, co od lat czeka na rozwiązanie. Wówczas zostaniemy wezwani do usunięcia wzorców cienia, naprawienia szkód lub zakończenia długoletnich sporów. Im wcześniej zajmiemy się rozwiązywaniem starych treści, tym znośniejszy będzie proces uzdrawiania. Im dłużej będziemy czekać, tym boleśniej będziemy konfrontowani z konsekwencjami naszych nieprzemyślanych działań. 

Przy dokonywaniu zwrotu masz do dyspozycji Energię dnia, która może ci pomóc wzmocnić lub uaktywnić napływ informacji z wyższych wymiarów do odpowiedniego sektora twojego pola duchowego. 

Wiedz, że w twoim postępowaniu nie ma żadnego ZA MAŁO czy ZA DUŻO, albowiem nie TY, lecz CZAS zarządza procesem twojego rozwoju i czyni to w sposób najbardziej dla ciebie korzystny. 

UWAGA: Dokładny opis pieczęci znajdziesz w części Klucz do kalendarza, w rozdziale Dwadzieścia Pieczęci oraz TZOLKIN – Indeks pieczęci i tonów. 

E. ENERGIA I PROGRAM PIECZĘCI 

Program to inaczej cel, jaki powinna osiągnąć Energia pieczęci, zdefiniowana w haśle siła pieczęci. W zależności od stopnia rozwoju i poziomu świadomości człowieka Energia pieczęci może odsłonić dwa bieguny – biegun światła lub biegun cienia, określane też jako wzorzec światła lub wzorzec cienia. 

Trafiając na biegun cienia, siła pieczęci może zahaczyć o ludzkie kompleksy albo wydobyć na światło dnia indywidualne słabości i wady, nad którymi należy 

rozdziale Dwadzieścia Pieczęci oraz TZOLKIN – Indeks pieczęci i tonów. 

13 TRZYNAŚCIE OX LAHUN 

 

E. ENERGIA I PROGRAM PIECZĘCI 

 

Program to inaczej cel, jaki powinna osiągnąć Energia pieczęci, zdefiniowana w haśle siła pieczęci. W zależności od stopnia rozwoju i poziomu świadomości człowieka Energia pieczęci może odsłonić dwa bieguny – biegun światła lub biegun cienia, określane też jako wzorzec światła lub wzorzec cienia. 

Trafiając na biegun cienia, siła pieczęci może zahaczyć o ludzkie kompleksy albo wydobyć na światło dnia indywidualne słabości i wady, nad którymi należy popracować, chcąc posunąć się o krok do przodu w swoim rozwoju osobistym. 

Trafiając na biegun światła, siła pieczęci ujawni nam wrodzone zdolności, pokaże pozytywne cechy, naprowadzi na właściwe tory, wskaże nowy kierunek myślenia.

 

OKRESY FAL

Dwadzieścia potencjałów pieczęci miesza się z trzynastoma potencjałami tonów według ściśle określonego porządku matematycznego. Z tego porządku bierze się dwadzieścia okresów fal – każdy po trzynaście jednostek. Okresy fal, wędrując przez CZAS, wyznaczają rytm wszystkich wydarzeń na Ziemi. 

Każdą falę otwiera Ton Magnetyczny (). Nazwa fali pochodzi od pieczęci stojącej obok tonu pierwszego. Okres fali trwa 13 dni. Startując od KINU 1, czternasta pieczęć w TZOLKIN stanowi punkt wyjścia dla następnej fali. W ten sposób powstaje dwadzieścia okresów fal w następującej kolejności: 

1. Fala Czerwonego Smoka – od kinu 1 do kinu 13 2. Fala Białego Maga – od kinu 14 do kinu 26

Każdą falę otwiera Ton Magnetyczny (). Nazwa fali pochodzi od pieczęci stojącej obok tonu pierwszego. Okres fali trwa 13 dni. Startując od KINU 1, czternasta pieczęć w TZOLKIN stanowi punkt wyjścia dla następnej fali. W ten sposób powstaje dwadzieścia okresów fal w następującej kolejności: 

1. Fala Czerwonego Smoka – od kinu 1 do kinu 13 2. Fala Białego Maga – od kinu 14 do kinu 26
3. Fala Niebieskiej Ręki – od kinu 27 do kinu 39 4. Fala Żółtego Słońca – od kinu 40 do kinu 52 

5. Fala Czerwonego Wędrowca – od kinu 53 do kinu 65 6. Fala Białego Łącznika – od kinu 66 do kinu 78
7. Fala Niebieskiego Wichru – od kinu 79 do kinu 91
8. Fala Żółtego Człowieka – od kinu 92 do kinu 104 

9. Fala Czerwonego Węża – od kinu 105 do kinu 117
10. Fala Białego Zwierciadła – od kinu 118 do kinu 130 11. Fala Niebieskiej Małpy – od kinu 131 do kinu 143
12. Fala Żółtego Ziarna – od kinu 144 do kinu 156
13. Fala Czerwonej Ziemi – od kinu 157 do kinu 169
14. Fala Białego Psa – od kinu 170 do kinu 182
15. Fala Niebieskiej Nocy – od kinu 183 do kinu 195
16. Fala Żółtego Wojownika – od kinu 196 do kinu 208 17. Fala Czerwonego Księżyca – od kinu 209 do kinu 221 18. Fala Białego Wiatru – od kinu 222 do kinu 234
19. Fala Niebieskiego Orła – od kinu 235 do kinu 247
20. Fala Żółtej Gwiazdy – od kinu 248 do kinu 260 

TZOLKIN Z ZAZNACZENIEM 20 OKRESÓW FAL

Pierwsza pieczęć nadaje kolor całej fali (zob. znaczenie kolorów) oraz definiuje jej program (wyznacza cel i zadania), przyciągany do indywidualnego pola siłą Tonu Magnetycznego (Siła przyciągania). Kolejne dwanaście kinów, czyli przynależne do fali tony i pieczęcie, wypełniając swoje zadania, realizują jednocześnie program fali. Abyś nie zagubił się w liczbach, strukturach i podziałach, posłużymy się prostym przykładem:

Wyobraź sobie trzynastoosobową firmę (= fala). Jest szef i dwunastu podwładnych. Każdy z pracowników – stosownie do kwalifikacji (= pieczęć dnia) – ma inny zakres czynności (= ton dnia), wszyscy jednak wykonują polecenia jednego szefa (ton 1) i pracują dla tej samej firmy (pierwsza pieczęć). 

ROZWÓJ WYDARZEŃ WEWNĄTRZ 13 DNI FALI 

Rozwój wydarzeń zależy od czterech pozycji fali:
• Pozycja TONU 1, tzw. WEJŚCIE, wnosi na scenę określony temat. W dniach 

opatrzonych TONEM 2, 3 i 4 wyłania się zarys programu fali. 

• Pozycja TONU 5, tzw. STACJA ROZDZIELCZA, ukierunkowuje bieg wydarzeń. W tym miejscu stacjonuje tak zwany AUTORYTET (precyzuje go pieczęć stojąca obok tonu 5). TONY 6, 7 i 8 nadają kształt rozwijanemu zjawisku według wskazówek “Autorytetu 5″. 

• Pozycja TONU 9, tzw. NASTAWNIA (drugi punkt rozdzielczy obok “5″), nanosi ewentualne poprawki, dodaje bodźców do działań, rozpala siłę napędową, niezbędną do urzeczywistnienia przedsięwzięcia. W pozycji TONU 10 dokonuje się manifestacja celu. W tym miejscu zjawisko staje się konkretnie widoczne, tzn. osiąga swoje urzeczywistnienie. Pozycja TONU 11 niweluje napięcia, usuwa zbędne odpady. TON 12 umożliwia wgląd i przegląd tego, co się wydarzyło. 

W tym miejscu stacjonuje tak zwany AUTORYTET (precyzuje go pieczęć stojąca 

obok tonu 5). TONY 6, 7 i 8 nadają kształt rozwijanemu zjawisku według wskazówek “Autorytetu 5″. 

• Pozycja TONU 9, tzw. NASTAWNIA (drugi punkt rozdzielczy obok “5″), nanosi ewentualne poprawki, dodaje bodźców do działań, rozpala siłę napędową, niezbędną do urzeczywistnienia przedsięwzięcia. W pozycji TONU 10 dokonuje się manifestacja celu. W tym miejscu zjawisko staje się konkretnie widoczne, tzn. osiąga swoje urzeczywistnienie. Pozycja TONU 11 niweluje napięcia, usuwa zbędne odpady. TON 12 umożliwia wgląd i przegląd tego, co się wydarzyło. 

• TON 13, tzw. WYJŚCIE, podsumowuje wynik oraz przekazuje kwintesencję następnej fali. 

Według powyższego schematu biegną wszystkie fale w TZOLKIN. Okresy fal są podstawą pracy z Kalendarzem Trzynastu Księżyców. 

Znając etapy rozwoju wydarzeń, możesz świadomie wpływać na ich dalszy przebieg. Okres fali to inaczej minimalny czas, potrzebny na dokonanie zmian w polu świadomości. Nikt nie zmienia swoich przekonań w okamgnieniu. Do wszystkiego trzeba dojrzeć, rozpatrzyć za i przeciw, sprawdzić, jak funkcjonuje to w życiu codziennym. 

Każda fala powraca w kalendarzu co 260 dni. Za każdym razem wnosi te same Energie, ale jednocześnie podwyższa poprzeczkę, wnika w głębsze warstwy świadomości, testuje, czego się nauczyłeś. W zależności od tego, z jakiego bieguna będziesz czerpać naukę, takie będą twoje doznania w fali: albo zaowocuje harmonia, albo bolesne doświadczenie. Wiedz, że nie ma żadnego czarno sprzysiężenia. Ty sam pracujesz na swoje radości i smutki. 

Śledząc rozwój wydarzeń na przełomie 13 dni fali, dowiesz się, nad jakimi cechami charakteru powinieneś popracować, aby los nie musiał cię ciągle zaskakiwać. 

Praca z Kalendarzem Majów to praca nad świadomością. Nie chodzi tu o to, co się wydarzy – tylko, jak zareagujesz na to, co już się stało! 

UWAGA: Dokładny opis programu poszczególnych fal znajdziesz w części Klucz do kalendarza, w rozdziale Okresy fal. Podane tam wskazówki można uzupełnić o mądrość tonu i pieczęć dnia. 

PORTALE GALAKTYCZNE 

W kalendarzu TZOLKIN kiny z białymi polami oznaczają dni, w których proces rozwoju wydarzeń na Ziemi postępuje według praw niezależnej samo dynamiki. Mówiąc jaśniej: BIAŁE POLA objawiają WOLNA GRĘ Energii. Natomiast ZIELONE POLA – nazywane PORTALAMI GALAKTYCZNYMI – oznaczają dni, w których zaznacza się bezpośrednie oddziaływanie energii z Kosmosu. ZIELONE POLA objawiają subtelne NAPROWADZANIE oraz dokonywanie korekty z pomocą energii kosmicznych. W tych dniach siła oddziaływania pieczęci jest wielokrotnie spotęgowana. 

 

TZOLKIN mix1

PLANET ART NETWORK

%d blogerów lubi to: