Archiwa kategorii: Galaktyczne Archetypy

JOSÉ ARGÜELLES – FAKTOR MAJÓW – Ścieżka poza technologię

 

1a4c1c2c454184086c15e9e7732b
Wydawnictwo PULSAR – http://www.maya.net.pl
PRZEDMOWA 

Sinolodzy znają legendę o uczonych jezuitach, którzy w XVII wieku, jako pierwsi ludzie Zachodu, podjęli studia nad I Cingiem. Z wielką energią i nadzieją przystąpili oni do tego przedsięwzięcia, nauczyli się języka, rozszyfrowali i przemyśleli pojęcia. Wtedy doszło do tragedii. Kilku spośród tych młodych zdolnych mężczyzn popadło w obłęd. Trudność zrozumienia mądrości I Cingu w kategoriach właściwych dla zachodniego umysłu po prostu przerosła tych pełnych poświęcenia zakonników. W rezultacie, Zakon Jezuitów został zmuszony do porzucenia projektu, co więcej, zabroniono jakichkolwiek studiów nad tym egzotycznym chińskim tekstem także w przyszłości. 

Ta opowieść, nawet jeśli jest tylko apokryficzna, rzuca światło na pracę dr. Jose Arguellesa. Także on całym sercem zagłębił się w to, co dla zachodniego umysłu jest równie kłopotliwym systemem wiedzy – Tzolkin Majów. Po wielu latach spędzonych nad rozwikłaniem tej wielkiej zagadki Jose Arguelles wynurzył się ze swoim wyjaśnieniem tego, co ona oznacza, i jest to prawdziwie szalona historia. To, obok wielu innych nie mniej obrazoburczych stwierdzeń, skłania nas do rozważenie następujących wniosków: 

Historię ludzkości w znacznej części kształtuje pewien galaktyczny promień, przez który przechodzi Ziemia i Słońce podczas ostatnich 5000 lat. Kiedy w 2012 roku dotrzemy do końca tego promienia, tam będzie oczekiwać nas wielka chwila transformacji. 

Działania i wizje świata poszczególnych kultur podążają za naturą „galaktycznych epok", których kody zostały opisane przez Majów językiem matematyki i symboli. 

Każdy człowiek ma wystarczającą moc, by bezpośrednio – zmysłowo, ponadzmysłowo, elektromagnetycznie – połączyć się z energią-informacją tego promienia wypływającego z galaktycznego źródła i w ten sposób przebudzić swój prawdziwy, wyższy, najgłębszy Umysł. 

Bez wątpienia wielu pomyśli, że dr Arguelles poszedł drogą jezuitów, którzy zatraciwszy się w I Cingu – zwariowali, popadli w manię, zostali uwięzieni w osobistych iluzjach. Oczywiście dr Arguelles jest świadomy szokującej natury swoich wniosków. Już na wstępie uczciwie nas uprzedza: „Dla mnie ta sytuacja oznacza odważenie się na zrobienie skoku poza ustalone granice w mentalne terytorium, które zgodnie ze standardami naszej kultury były uznawane za tabu lub całkowity przeżytek". Z pewnością jego praca, jak każda nowa wizja rzeczywistości, jest ekstrawagancka i niezwykle śmiała. Już tylko to czyni lekturę tej książki wyzwaniem, nie wspominając kosmicznych wymiarów jego wniosków. 

Pozwolę sobie wyjaśnić, dlaczego uważam wizję dr. Arguellesa za tak głęboką i ważną. Jestem przekonany, że każda wizja Wszechświata, która nie szokuje, nie ma dla nas większej wartości. Powinniśmy sobie uświadomić, że to właśnie my, przyzwoici ludzie Zachodu, racjonalni judeochrześcijanie, demokraci, trzymamy Ziemię w szachu z pomocą broni nuklearnej. To my, nowocześni industrialiści, przyczyniamy się do zabijania środowiska naturalnego i nie bacząc na nic, rozprzestrzeniamy nasze działania na wszystkie kontynenty. 

Gdy mówimy o wizji Wszechświata, że jest „rozsądna", oznacza to, że pasuje do nowoczesnego światopoglądu, który zainicjował i wciąż podtrzymuje ten światowy terror. Nie potrzebujemy rozsądnych wizji, przeciwnie, potrzebujemy tych najbardziej fantastycznych i szalonych, jakie tylko możemy znaleźć. Wizja zaproponowana przez dr. Arguellesa spełnia te warunki. Jest ona nie tylko szalona. Arguelles kierowany nieomylnością swojego geniuszu wie, że jedyną nadzieją na zrównoważenie rozwoju zachodniej nauki i zachodnich społeczeństw jest pełne asymilacja wiedzy kosmologicznej dawnych ludów, przede wszystkim Majów. Dlaczego właśnie starożytne kosmologie? Dlatego, że wszystkie dawne ludy przyjęły pewne wspólne założenie: Ziemia, Słońce, Galaktyka, Wszechświat – wszystko i wszędzie jest żywe i obdarzone inteligencją. 

To, czego oczekuje się od nas – czytelników, to pokora. Wyszkoleni w nowoczesnych poglądach na świat, podkreślających i podtrzymujących militaryzm, patriarchalizm, antropocentryzm i konsumpcyjne nastawienie, powinniśmy zrozumieć nasz fatalny błąd – założenie, że Wszechświat jest martwy, pozbawiony uczuć, inteligencji i celu. Czy znajdziemy w sobie odwagę, by otrząsnąć się z tej fatalnej iluzji? Czy znajdziemy w sobie mądrość, która skieruje nas do Majów i ich wiedzy, nauczy prawdy o Wszechświecie? 

Wracając do przedmowy, chciałbym w paru słowach skomentować trzy „skandaliczne" wnioski Arguellesa. Moją specjalnością jest fizyka matematyczna i moje myślenie odzwierciedla ramy współczesnej nauki. Chcę jednak podkreślić, że moim celem nie jest przedstawienie wizji Majów w nowoczesnych, naukowych kategoriach. Kosmologii Majów nie można opisać w ten sposób. Dziś jednak wyłania się nowy nurt w nauce postmodernistycznej: holistyczny panhumanizm – wiedza, która próbuje integrować kosmologie dawnych ludów z nowoczesnym światopoglądem naukowym. 

Po pierwsze: Zgodnie z przekazem Majów znajdujemy się w sferze wpływów galaktycznego promienia. Dotąd we współczesnej nauce nie było mowy o takim promieniu, jaki opisali Majowie. Jednak w ostatnich latach fizycy odkryli istnienie pewnego rodzaju promieniowania przepływającego przez Galaktykę, które na nas oddziaływuje, i jest to rzeczywiście nowe odkrycie. Astrofizycy opisują to promieniowanie jako fale gęstości przenikające Galaktykę i wpływające na jej ewolucję. Rezultatem oddziaływania tego promieniowania są na przykład narodziny naszego Słońca. To promieniowanie rozżarzyło pierwotną gigantyczną gwiazdę, doprowadzając ją do eksplozji, w wyniku której powstało nasze Słońce. 

Jemu zatem zawdzięczamy narodziny gwiazd. Możemy więc mówić o Galaktyce jak o organizmie zaangażowanym w proces własnej ewolucji lub o „samoorganizującej się dynamice" Galaktyki. Wychodząc z bardziej „organicznej perspektywy", możemy mówić o rozwijającej się Galaktyce i uznać powstanie gwiazd za część galaktycznej epigenezy. Z tej perspektywy Słońce jest pobudzane przez dynamikę galaktycznego centrum dokładnie w taki sam sposób, w jaki aktywność oka żaby jest sterowana impulsami płynącymi z wnętrza jej własnego organizmu. 

Nasuwa się pytanie, jak dalece dynamika Galaktyki wpływa na rozwój Słońca i jego systemu planetarnego? Czy galaktyczne siły powołują Słońce do istnienia, po czym zarówno Słońce, jak i jego system planetarny, są pozostawione samym sobie? Czy też może galaktyczne promieniowanie ustawicznie wpływa na rozwój życia? 
Tutaj konieczny jest komentarz. Po pierwsze: możemy przyjąć, że Galaktyka ma ciągły wpływ na Ziemię i jej życie. Słońce istnieje już niemal od 4,5 miliarda lat i cały czas podlega wpływom promieniowania przenikającego Galaktykę. Galaktyczne promieniowanie zmienia dynamikę Słońca i w ten sposób wpływa na zmiany promieniowania docierającego do Ziemi. Nie mam wątpliwości,  że kiedy biolodzy, zajmujący się ewolucją, zaczną to rozważać, rozpoznają i opiszą drogi rozwoju żyda na Ziemi, które odzwierciedlą tę dynamikę. Staniemy się świadomi tego, że kształt liścia wiązu nie jest wyłącznie wynikiem naturalnej selekcji, ograniczonej do ziemskich wpływów, ale też efektem oddziaływania Galaktyki jako Całości. 
Poza tym musimy być świadomi tego, że współczesna nauka nie była w stanie dostrzec istnienia takiego promienia galaktycznego, jaki opisali Majowie. Nowożytna nauka jest skoncentrowana na materii i zmianach jej stanów. Wszystkie pozostałe jakości: kolor, zapach, emocje, uczucia, doznania intuicyjne, uznaje za wtórne i je pomija. Tak więc wszystko zaczyna się od ograniczeń naszej formy świadomości, która uniemożliwia nam dostrzeżenie galaktycznego promienia Majów. 
Powinniśmy jednak właściwie ocenić stopień trudności i docenić wagę tego, co osiągnięto dzięki nowożytnej nauce. Np. empiryczne doświadczenie tego, że Słońce miało swój początek, wyobrażenie kontynentów w ruchu bądź słyszenie echa pradawnego wybuchu pierwotnej, rozżarzonej kuli przed bilionami lat, który rozpoczął dzieje naszego Wszechświata, wymagało naprawdę wysokiego poziomu wiedzy i niezwykłej świadomości. Rozpoznając szczególny tryb rozwoju nowoczesnej świadomości naukowej, możemy zacząć wybaczać jej przeoczenia i docenić inne formy wiedzy, rozwijające się wokół kulturowo odmiennych systemów. 
Kulturowe cele Majów wymagały rozwoju całkowicie odmiennych form świadomości. Współcześni uczeni są w stanie eksperymentalnie badać fizyczny efekt oddziaływania fal gęstości w Galaktyce. Majowie z równą skutecznością mogli doświadczać promieniowania, które wpływało nie tylko na narodziny i życie gwiazd, ale także na idee, wizje i przekonania. Osobiście nie mam wątpliwości, że współcześni uczeni i Majowie dostrzegli ten sam rodzaj promieniowania. Uczeni rozwijają wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie i badanie fizycznych skutków tego promieniowania; Majowie rozwinęli umiejętność rozpoznawania i badania wpływu tego promieniowania na psychikę. 

Po drugie: Galaktyczne epoki. Majowie, zgodnie z tym, co napisał o nich Arguelles, uważali, że każda epoka ma swój specyficzny charakter. Każdą z epok cechuje określony rodzaj aktywności, i tę wiedzę zakodowali w Tzolkin. Znając galaktyczny kod poszczególnych epok, każdy jest w stanie przewidzieć ich nadejście i skutecznie z nimi współdziałać. W taki sposób pojmowała Wszechświat większość pierwotnych ludów, choć zapewne bez tego subtelnego wyczucia niuansów, które cechowało Majów. Podobną koncepcję czasu odnajdujemy w średniowiecznej, zachodniej tradycji religijnej. Zgodnie z nią każdą epokę charakteryzowały określone cechy, wywodzące się z boskiego źródła, a wiedza o jakości czasu umożliwiała jednostce głębsze wniknięcie w boskie zamiary. 
Dostrzegłem ideę „galaktycznych epok", analizując trwającą 20 miliardów lat historię Kosmosu. Kiedy przyglądamy się naszej wiedzy o przeszłości, widzimy, że każda epoka miała swoją specyficzną jakość, unikalny moment i szczególny, twórczy charakter. 
Dla przykładu: Pół miliona lat po rozpoczęciu kosmicznej epopei nadszedł czas formowania się atomów wodoru. Należy podkreślić, że w skali makrofazowej ten rodzaj kreacji zachodził wyłącznie w jednym, ściśle określonym momencie kosmicznym. Do tego momentu atomy wodoru jeszcze nie powstawały, po nim już nie powstawały. Ale w tej jednej fazie mogły [powstawały w liczbie sięgającej kwintyliona. We wszystkich kosmicznych epokach jest wiele podobnych przykładów, ale żeby wyodrębnić charakterystyczne cechy aktywności danego momentu kosmicznego, najlepiej pozostać przy opisie narodzin atomów wodoru. 
Powstanie pojedynczego atomu wodoru było w zasadzie możliwe także przed tym momentem, tzn. zanim jeszcze pojawił się wodór. Wymagało to jednak olbrzymiego nakładu energii, ale taki atom szybko stapiał się w kosmicznym pratyglu. W tym czasie wytwarzanie atomów wodoru było działaniem niezgodnym z ówczesnymi prawami Wszechświata. Intensywność i niewymagająca wysiłku twórczość zależała od dwóch czynników: wewnętrznej potrzeby wodoru do wyodrębnienia się i od jakości danego momentu czasu Wszechświata. Zgodnie ze słowami Arguellesa, efektywny proces twórczy jest możliwy tylko wtedy, gdy „chwilowa potrzeba łączy się z uniwersalnym celem". Kiedy jakość Wszechświata dojrzała do powołania do życia atomów wodoru, pojawiły się one w wielkiej obfitości. Aktywność takich kosmicznych i galaktycznych faz odnajdujemy na przestrzeni 20 miliardów lat uniwersalnej historii. 
W naszym zachodnim umyśle natychmiast rodzi się pytanie: „Skoro istnieją fazy, w których powstają atomy, to czy są też inne, w których powstają galaktyki i pierwotne komórki? A moje własne myśli? A kultura? Czy na nie również wpływają zmiany galaktycznych epok?" Te pytania prowadzą nas do kolejnego punktu. 

Po trzecie: Osobiste interakcje z galaktyczną świadomością. Co możemy powiedzieć o celach i naszym rozumieniu inteligencji Galaktyki? Zachowałem ten temat na koniec, jako że sięgamy tu najgłębszych warstw zniewolenia zachodniej psychiki. Majowie mieli poczucie związku ze świadomością Słońca, manifestującego umysł i serce Galaktyki. Odczuwali też pragnienia Galaktyki. Nowocześni naukowcy, słysząc to, umieścili Majów i ich wiedzę na „półce z bajkami". Jednak ignorowanie mądrości Majów tylko obnaża naszą niebezpiecznie skrzywioną kondycję duchową. 
Rozważmy to głębiej. Nasi intelektualni przodkowie, żyjący w XVII-wiecznej Europie, byli przekonani, że zwierzęta są pozbawione uczuć. Mogli więc spokojnie stać obok skowyczącego stworzenia, a zapytani, skąd ten brak serca, wyjaśnialiby, że te zwierzęta to przecież tylko mechanizmy, które uległy uszkodzeniu i wydają okropne dźwięki, jak wszystkie zepsute maszyny. 

Jako ich następcy mamy równie zniekształconą wrażliwość. W jaki jeszcze sposób możemy przejawiać obojętność wobec jęku udręki, który wstrząsa dziś całą planetą? Piszę o tym z nadzieją, że w końcu dostrzeżemy prawdę. Nasza współczesna wrażliwość jest w znacznej mierze zdeformowana przez trwającą od 50 000 lat historię gatunku Homo sapiens. Najwyższy czas, abyśmy obudzili w sobie pełny zakres ludzkiej wrażliwości psychicznej. Tylko pod tym warunkiem przerwiemy nasz nieustający atak, skierowany przeciwko życiu i zaczniemy żyć, tak jak Majowie, w stanie zachwytu nad ziemską formą bytu. 
Źródłem naszych trudności jest uwarunkowany kulturowo błąd, który prowadzi do myślenia o atomach wodoru, gwiazdach i podobnych fenomenach jak o najzwyklejszej „materii fizycznej". Właśnie to całkowicie odcina nas samych i nasze życie psychiczne, rozumiane jako przejaw transcendencji , od reszty Wszechświata. 

Inny punkt widzenia na historię kosmicznej kreacji, tzn. postrzeganie Wszechświata jako jednorodnego zdarzenia przejawionego w różnorodnych formach energii, proponuje postmodernistyczny nurt nauki. I tak, ludzka świadomość, ciało człowieka, ciało sowy i świadomość sowy, wszystko to jest owocem jednego, stwórczego (boskiego) procesu kosmicznego. Przyjęcie takiej holistycznej postawy pozwoli nam zaakceptować sposób, że nasze kości, myśli i intuicja (a także myśli, kości i intuicja sowy) są przejawem tej samej fundamentalnie uświęconej dynamiki. 
Przy takim założeniu „uczucia" nie są tworem transcendentnej świadomości człowieka. Przeciwnie, uczucia są transmitowane, tak jak transmitowane są fotony i jest to zupełnie naturalny proces. Osoba stojąca przed wspaniałym granitowym klifem jest zalewana bogactwem uczuć, jakie skały przesyłają człowiekowi. 

Pomyślmy o Majach, skąpanych w blasku Słońca. Cóż możemy powiedzieć o tym zdarzeniu? To zjawisko, jak każde inne, ma jednocześnie aspekt fizyczny i psychiczny. Możemy mówić o kwantowej, elektrodynamicznej interakcji fotonów słonecznych z ludzkimi elektronami albo o doświadczanych w tym momencie „głębokich", wewnętrznych uczuciach. Pełny opis wydarzenia wymaga uwzględnienia obu biegunów wiedzy. Słońce rozgrzewa skórę i ożywia ducha; dzieli się z nami swoim ciepłem i wewnętrznymi uczuciami. Słońce wydziela energię jądrową, a także przekazuje swoje idee i oczekiwania. 

Trudno przerwać refleksje nad fascynującymi ideami, jakie zawiera książka Arguellesa. Wniknijcie w to sami. Może i wy wyniesiecie z niej nową moc, która pobudzi uzdrowienie i kreatywność Ziemskiej Wspólnoty. 

Brian Swimme
Institute in Culture and Creation Spirituality Holy Names College, Oakland 

#faktormajów #kosmologiamajów #tzolkin #dreamspell #kalendarzmajów #siećsztukiplanetarnej #pan #galaktycznawiedzamajów #prawoczasu #czastosztuka #piątyksiężyc #galaktycznyspin #galaktycznewiadomości #panpoland

Prawo Czasu

PAN Poland

1199644214_093c70a490

PRAWO CZASU – ESENCJA KALENDARZA MAJÓW

Obok naszego linearnego podejścia do czasu, tzn. czasu pojmowanego jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, istnieje energetyczna treść czasu, zakodowana w czwartym wymiarze. I tak: wszystkie ziemskie cykle przebiegają według określonych programów, zwanych CZASEM czterowymiarowym. Ten program jest zakodowany w 260-jednostkowym kalendarzu, zwanym przez Majów TZOLKIN.

tzolkin-big

TZOLKIN oznacza: liczenie dni, Święty Kalendarz, kosmiczną matrycę, uniwersalny moduł harmonii albo kosmogram CZASU. Energie Kosmiczne mające wpływ na Ziemię, zakodowane są w dwudziestu PIECZĘCIACH GALAKTYCZNO-SOLARNYCH (rzędy poziome) i w trzynastu TONACH STWÓRCZYCH (rzędy pionowe). Pieczęcie reprezentują określony aspekt mądrości wszechświata, natomiast trzynaście Tonów Stworzenia niesie specyficzną siłę, pozostającą w bezpośrednim związku ze Źródłem. Z kombinacji tonów i pieczęci wynika 260 (13×20) jednostek TZOLKIN, określanych nazwą KIN (zob. rysunek).

Największą osobliwością kalendarza Majów jest jego wszechstronność. TZOLKIN można wykorzystywać jako wielki kalendarz, w którym zakodowane jest np. 26 000 lat, albo jako maty kalendarz, w którym zakodowane jest 260…

View original post 2 315 słów więcej

Prawo Czasu

1199644214_093c70a490

PRAWO CZASU – ESENCJA KOSMOLOGI MAJÓW

Obok naszego linearnego podejścia do czasu, tzn. czasu pojmowanego jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, istnieje energetyczna treść czasu, zakodowana w czwartym wymiarze. I tak: wszystkie ziemskie cykle przebiegają według określonych programów, zwanych CZASEM czterowymiarowym. Ten program jest zakodowany w 260-jednostkowym kalendarzu, zwanym przez Majów TZOLKIN.

tzolkin-big

TZOLKIN oznacza: liczenie dni, Święty Kalendarz, kosmiczną matrycę, uniwersalny moduł harmonii albo kosmogram CZASU. Energie Kosmiczne mające wpływ na Ziemię, zakodowane są w dwudziestu PIECZĘCIACH GALAKTYCZNO-SOLARNYCH (rzędy poziome) i w trzynastu TONACH STWÓRCZYCH (rzędy pionowe). Pieczęcie reprezentują określony aspekt mądrości wszechświata, natomiast trzynaście Tonów Stworzenia niesie specyficzną siłę, pozostającą w bezpośrednim związku ze Źródłem. Z kombinacji tonów i pieczęci wynika 260 (13×20) jednostek TZOLKIN, określanych nazwą KIN (zob. rysunek).

Największą osobliwością kalendarza Majów jest jego wszechstronność. TZOLKIN można wykorzystywać jako wielki kalendarz, w którym zakodowane jest np. 26 000 lat, albo jako maty kalendarz, w którym zakodowane jest 260 dni roku, przy czym oba kalendarze są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ 260 dni i 26 000 lat niesie identyczna fala Energii.

W Kalendarzu Majów czasu nie należy mierzyć tylko w linearnych jednostkach od…do…, czas ma także treść i istnieje jako konkretny program energetyczny. Na tym właśnie polega istota kalendarza Majów.

Zupełną nowością jest tu pojęcie FRAKTALI – w małym mieści się wielkie, przy czym i matę i wielkie ma tę samą jakość energetyczną. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie KIN jako spiralnie rozszerzający się lejek. Wszystko, co znajduje się wewnątrz, bez względu na poziom, podlega wpływom tej samej Energii, wtłaczanej przez otwór lejka. W szyjce Energia jest bardziej stężona niż na górze i choć góra wypełnia się wolniej (potrzebuje więcej czasu), oddziaływuje na nią ta sama Energia wyjściowa. W tym właśnie zawiera się wertykalny bieg programu CZASU. Natomiast linearnie postępujący czas zazębia ze sobą poszczególne KINY (“lejki”). W ten sposób tworzy się skomplikowana sieć wzajemnych oddziaływań i powiązań.

Prawidłowości wertykalne pozwalają przyporządkować moduł TZOLKIN do różnych przedziałów czasu, np. 260 dni, 260 lat, 5 200 lat, 26 000 lat albo 104 000 lat. Najmniejszą jednostką programu CZASU jest jeden dzień. Jest logiczne, że na przestrzeni jednego dnia skutki oddziaływania Energii określonego KINU ukazują się najszybciej, ale w bardzo skondensowanej formie. Z tego względu jest nam niezmiernie trudno zrozumieć wymowę różnych zrządzeń losu. To, co zrobimy dzisiaj, jest wdrażane z prędkością światła w większe okresy fraktalne, i choć końcowy wynik objawia się wolniej, wszystko dzieje się w TERAZ i ma ogromny wpływ na całość.

FRAKTALNY SCHEMAT PROGRAMU CZASU

02

Zasięg oddziaływania i Czas manifestacji programu jednego z 260 kinów TZOLKIN

~~~~~

TRZYNAŚCIE BAKTUNÓW

kliknij tu aby zobaczyć duży diagram

Odkąd posiedliśmy klucz do TZOLKIN, wiemy dokładnie, który z energetycznych prądów płynie w danym dniu. 260-jednostkowy wzorzec TZOLKIN został bowiem zsynchronizowany przez Arguellesa z naszym gregoriańskim kalendarzem i tak powstał Kalendarz Trzynastu Księżyców. Rok Słoneczny rozpoczyna się 26 lipca, liczy 365 dni i dzieli się na 13 miesięcy zwanych księżycami, stąd nazwa Kalendarz Trzynastu Księżyców.

Esencja tych informacji sięga o wiele głębiej. Wiedza płynąca z TZOLKIN, odsłaniając moduł synchronizacji, umożliwia wgląd w cykliczny bieg CZASU. Zerkając do kalendarza, natychmiast rozpoznajemy, o jakie wzorce zachowań chodzi w osobistym cyklu życia, czy też w danym dniu. Dzięki możliwości aktywnej współpracy z cyklami programu CZASU, możemy uniknąć wielu ciosów losu. Wszyscy, którzy świadomie zaczęli żyć według kalendarza Majów, bardzo łagodnie weszli już w czterowymiarowy rytm planety i wyzbywając się strachu, sami zaczęli kształtować bieg swojego przeznaczenia.

Najprostszym sposobem włączenia się do gry w życzę jest porównywanie własnych doznań i doświadczeń z jakością Energii w danym dniu. Każdego dnia oddziaływuje na nas inna Energia, która ma ogromny wpływ na nasze ciało i psychikę, stąd dobre samopoczucie bardzo szybko może zmienić się w fizyczny ból lub duchowe cierpienie. Indywidualny stan zdrowia zależy od tego, jak jesteśmy zharmonizowani z Energią dnia. Mimo że człowiek dostrzega tylko swoją trójwymiarową, ziemską egzystencję, to jednak każdy z nas jest wpleciony w ENERGIĘ dnia narodzin, która jest faktycznym wyznacznikiem przeznaczenia. Każdy dzień jest dla nas – ludzi – indywidualnie rezonującą Energią, dlatego każdy dzień w życiu każdego z nas przebiega inaczej. W niektóre dni nic szczególnego się nie dzieje, inne nacechowane są spiętrzeniem różnorodnych sytuacji.

Tak wyglądają główne filary strukturalnej konstrukcji programów CZASU. Ponieważ obecnie znajdujemy się w przełomowym okresie ewolucji, jest niezmiernie ważne, aby wiedzieć, jakie programy realizowane są w danej chwili. Nikt nie powinien czuć się niepewny czy zagrożony w swoim spirytualnym rozwoju, ponieważ wszystko, co się dzieje wokół niego i na całej planecie, zostało powołane do Bytu przez ten sam moduł programu CZASU. Każda rzeczywistość jest dokładnie wyważona i absolutnie poprawna. W Wielkim Kosmicznym Porządku istnieją tylko i wyłącznie orbity przyczynowe!

GDZIE JESTEŚMY?

Według przekazów Majów w chwili obecnej znajdujemy się u schyłku Wielkiego Cyklu Galaktycznego, w czasie którego dokonywały się ogromne przemiany zarówno w naszym wewnętrznym Bycie, jak i na całej planecie. Na nasze horyzonty postrzegania trafiają teraz silne Energie Galaktyczne, mające wspierać wszelkie przemiany. Wszystko, co zdefiniowaliśmy w “niepodważalny”, ale zawężony sposób, z ich pomocą zostanie przekształcone w nowy schemat.

W tym miejscu chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że NIE BĘDZIE ŻADNEGO KOŃCA ŚWIATA! Wcześniejsze interpretacje Apokalipsy nie powinny wzbudzać w nas strachu. Teraz kończy się jedynie cykl CZASU, który wypełnił już swoje zadanie w czasie linearnym.

Rok 2012 zamknie więc stary cykl i otworzy następny wielki cykl 26 000 lat. W podcyklu Wielkiego Roku staniemy się świadkami przemian materii. Wiele kultur, takich jak: tybetańska, Dogonów, Hopi, przepowiedziało podobną datę dokonania się wielkiego CUDU na Ziemi.

Dlaczego akurat rok 2012?

Informacje odczytane z mistycznej wiedzy Majów wskazują, że rok 2012 zamknie różnorodne cykle ewolucyjne i historyczne i wszystko zacznie się od nowa.

Mało kto rozumie, co znaczy indiański przekaz, mówiący, że ludzkość zmierza ku Piątemu Światu. Słowa wyroczni Majów znajdują potwierdzenie w astronomii i mają ścisły związek z rokiem platońskim [Okres, w którym oś Ziemi zakreśla pełny stożek precesyjny, równy ok. 26 tyś. lat (astr.)] liczącym 26 000 lat. W czasie pierwszych 13 000 lat zmienia się odległość Ziemi od Słońca z maksymalnej do minimalnej, a przez następne 13 000 lat planeta wraca do punktu wyjścia, czyli do maksymalnego oddalenia od Słońca. Kosmologia Majów podaje, że homo sapiens przebył już trzy takie 26000-letnie cykle, a obecny czwarty cykl domknie się 21 grudnia 2012 roku. Z przekazów Majów bardzo jasno wynika, że jeden świat trwa 26 000 lat, analogicznie jak rok platoński.

Obecny świat jest więc Czwartym Światem. Tu nastąpił największy upadek ludzkości. Nie będziemy zagłębiać się w jego kosmiczne praprzyczyny, powiemy tylko, że miało to miejsce przed 6 600 laty. Przez następne 1 500 lat świadomość człowieka pogrążała się w coraz większych ciemnościach. Przed około 5 100 laty (dokładnie w 3113 r. p.n.e.) pojawił się na Ziemi pewien zbawienny impuls, określany przez Majów jako Galaktyczny Promień, którego celem było dokonanie korekty w coraz niżej wibrującej materii. TERAZ właśnie ten proces dobiega końca. Okres ostatnich 26 lat – od 1987 do 2012 – będzie najbardziej gorączkowy w historii naszej ewolucji. Magiczne znaczenie trzech środkowych lat tego cyklu (1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002) polega na tym, że każda jednostka ludzka dostanie od życia szansę na przygotowanie się do wielkiego finału. Ze względu jednak na niepodważalność wolnej woli nikt nie będzie do niczego przymuszany. Słowo magia jest zazwyczaj błędnie rozumiane i kojarzy się z okultyzmem, dlatego wyjaśniamy, że magia to siła stwarzania, drzemiąca w polu myśli każdego człowieka!

W naszych czasach dokona się wielki przełom we wszystkich dziedzinach życia i niewykluczone, że dojdzie do silnego oporu, przede wszystkim ze strony reprezentantów świata władzy. Promień odnowy przeniknie wszystkie osady także w ciele przyczynowym [ciało duchowe] człowieka. Dlatego pojawią się zaburzenia w osobistych sferach życia, ale to dzięki nim dokona się przebudzenie. W nadchodzących latach stanie się wręcz niemożliwe, aby ktokolwiek za pomocą jakichkolwiek trików zdobył poklask u innych lub próbował dominować nad całością. Zniknie też ideologiczny terror polityki i religii. Nie będzie żadnego Sądu Ostatecznego, który egzystuje tylko w iluzorycznych, mentalnych programach. Musimy sobie uzmysłowić, że znajdujemy się w procesie wielkiej reorganizacji, która pozwoli nam wznieść się na wyższy poziom świadomości. Wszystko, co nas ogranicza, gnębi czy definiuje, w najbliższych latach zostanie rozwiązane.

Jeżeli zechcemy wejść we współbrzmienie z własnym wnętrzem, jeżeli staniemy się po prostu OBECNI – bez wartościowania ludzi i zjawisk – to uzyskamy dostęp do wewnętrznej mądrości. Zauważmy, że wkraczamy w ostatnie dekady 26000-letniego cyklu i że postrzegana przez nas rzeczywistość musi się zmienić, aby zrobić miejsce dla CUDU, jakim będzie wstąpienie planety Ziemi w PIĄTY WYMIAR.

Bramy do Piątego Świata staną otworem jedynie przed tymi, którzy do tego czasu zdążą skorygować swoją świadomość i usunąć zaistniałe destrukcje. Piąty Świat oferuje życie na nowym poziomie świadomości – w świecie, gdzie operatywne EGO będzie pod pełną kontrolą, okazując szacunek każdej ziemskiej formie życia. Na tym właśnie polega skok kwantowy w przebudzeniu. Świadomość ludzka musi opuścić dotychczasowy stary poziom i pozwolić zadziałać promieniom odnowy. Taka sytuacja wywołuje już dzisiaj ogromne pola napięć. TERAZ ścierają się dwa potężne prądy świadomości – STARY i NOWY. Wielu ludzi zaczyna tracić grunt pod nogami, i nie może być inaczej. Chcąc zapobiec groźnym, życiowym katastrofom, trzeba zdemaskować świat iluzji. Tylko tak można uzdrowić zbiorową świadomość.

W tym miejscu należałoby wyjaśnić kilka pojęć, a przede wszystkim, co to jest operatywne EGO i jakie są reguły gry pomiędzy ludzkim EGO a duchowym programem CZASU.

Słowo CZAS oznacza tutaj konkretny, wzorcowy PROGRAM albo inaczej – drogowskaz na drodze ku doskonałości lub drogę ewolucji człowieka. Prawa CZASU nie czynią żadnych wyjątków i w jednakowej mierze odnoszą się do wszystkich jednostek, bez względu na ich status. Jeżeli piszemy CZAS dużymi literami, oznacza to, że mamy na myśli TREŚĆ wzorcowego programu. Kiedy piszemy “czas” normalnie, małymi literami, wtedy oznacza on jednostkę miary czasu.

Istota ludzka – pojmowana jako ŚWIADOMOŚĆ – reprezentuje stwórczy aspekt Boskiego Źródła w świecie materii, dlatego ludzkość pojmowana jako całość jest odpowiedzialna za wszystko, co stwarza na Ziemi, przy czym nie chodzi tu tylko o zbiorowe działanie, ale przede wszystkim o indywidualne czyny jednostki.

Operatywne EGO jest stwórczym narzędziem człowieka, dlatego w gruncie rzeczy nie może być ono złe czy “diabelskie”. To, do czego zostało powołane – to wdrażanie osobistych wizji do życia. Osobiste projekcje EGO nie muszą jednak współbrzmieć z prawami harmonii i służyć dobru całości. Z tego właśnie rodzą się światy iluzji, które pociągają za sobą różnorodne konsekwencje. Tak więc nie Bóg czy inna siła sprawcza, lecz my sami stwarzamy określone realia życia, skutkujące odpowiednimi efektami.

CZAS – pojmowany jako program energetyczny – sam w sobie jest absolutnie neutralny! Nie wywiera nacisku na operatywne EGO, lecz konsekwentnie realizuje swój własny, wzorcowy program na Ziemi. Ale także ludzkie EGO jest niczym nieograniczone w swej suwerenności i w rzeczywistości to ono jest szefem

na ezoterycznej scenie naszego materialnego świata. Może więc prowadzić swoją własną grę, ale nie może wykraczać poza energetycznie ustalone granice, które w rzeczywistości określamy my sami. Mówiąc jaśniej, to, co dzieje się na Ziemi, jest wspólną grą pomiędzy ewolucyjnym programem CZASU a wolną wolą człowieka i wybranym przez niego przeznaczeniem. Ponieważ operatywne EGO nie jest związane z duchowymi programami CZASU, nie musi przestrzegać żadnych praw CZASU. Z tego względu bardzo często dochodzi do potężnych napięć pomiędzy świetlanymi siłami CZASU a wolną wolą człowieka. Zaburzenie wewnętrznej harmonii jest przyczyną wielu perturbacji i załamań. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i grup. Ponieważ grupy wolniej reagują na zmiany, w najbliższych latach musimy liczyć się z wieloma korygującymi ruchami energii CZASU. To, jak przebiegać będzie proces naprawy, pozostaje sprawą otwartą, ale już dziś wiadomo, że jest on nieunikniony. Wiele osób będzie błędnie tłumaczyć różne zrządzenia losu, a niektórzy ulegną nawet psychozie końca świata.

Ponieważ duchowe siły CZASU, tzn. Energie programu CZASU, są absolutnie neutralne, manipulacje i knowania ludzkiego EGO nie mają na nie wpływu. Wszystko, co nastąpi, wynikać będzie ze świadomego postępowania człowieka. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć ostatecznego wyniku naszych działań. Możemy jedynie przypuszczać lub dopuszczać pewne prawdopodobieństwa, które aż do ostatniej chwili pozostaną wartością zmienną.

Z wiedzy o wzajemnie powiązanych prawidłowościach wynika, że żaden z największych nawet “autorytetów” nie jest w stanie jednoznacznie przepowiedzieć przyszłości. Jasnowidz może mieć co najwyżej wgląd w ewentualne prawdopodobieństwa, dlatego do każdej przepowiedni należy odnosić się z ogromnym dystansem! W tej samej bowiem mierze mogą one nam pomóc skorygować świadomość, co wzbudzić strach, który nie przyniesie żadnych korzyści ani jednostce, ani całej ludzkości.

Nie spodziewaj się zatem po tej książce żadnych sensacji co do naszej przyszłości, ponieważ przyszłość jest nie do zdefiniowania. Natkniesz się tutaj na neutralne informacje, do których znaleźliśmy dostęp dzięki poznaniu praw CZASU. Jedno nie ulega wątpliwości: obecnie znajdujemy się w najbardziej newralgicznym punkcie i najbardziej znaczącym momencie w historii ludzkości. Pamiętajmy, że jako istoty stwórcze sami – według własnej, nieprzymuszonej woli – kształtujemy bieg swojego życia i sami też ponosimy odpowiedzialność za to, co nas w nim spotyka. Nie wolno nam zapominać, że świadomość każdej ludzkiej istoty, żyjącej w każdorazowym TERAZ, zawsze wpleciona jest w pole zbiorowej świadomości. Ewolucyjnych zmian w zbiorowej świadomości ludzkości dokonuje nie kto inny, jak pojedynczy człowiek. To, jaką obierzemy drogę i jak wykorzystamy możliwości jako ziemski kolektyw, pozostaje sprawą otwartą. Od tego zależeć będzie nasza przyszłość!

Ważną częścią transformacji jest przyjęcie i uzdrowienie wszystkich “zdeformowanych” aspektów naszego „JA”, szczególnie tych, od których się odcięliśmy, które chcieliśmy “wydziedziczyć”, a chodzi tu o naszą ciemną stronę. Uzdrawianie zbiorowej świadomości należy zacząć od siebie!

Bardzo pomocne okazuje się tutaj zrozumienie zjawiska rezonansu. Rezonans jest formą oddźwięku lub współbrzmieniem z czymś drugim, w naszym przypadku – z silnymi Energiami Stwórcy. Poprzez indywidualny rezonans w każdej chwili mamy dostęp do DUCHA, którego prowadzenie objawia się w postaci intuicji i postrzegania zmysłowego. Warunkiem wejścia w bezpośredni rezonans ze Źródłem – pojmowanym jako Najwyższa Inteligencja CZASU – jest całkowita ufność, wielka wiara w siebie i pełna akceptacja wydarzeń. Każde wahanie stwarza barierę na drodze kontaktu ze Źródłem.

Inną możliwością komunikacji z Energiami CZASU są tak zwane lustrzane odbicia. Patrząc na siebie z takiego punktu widzenia, bardzo szybko dostrzeżemy, że osoby pojawiające się na naszej drodze odzwierciedlają nam te aspekty naszego “JA”, nad którymi powinniśmy popracować. W tym modelu wciąż przyciągamy doświadczenia i ludzi, których potrzebujemy do uzmysłowienia sobie własnych wad i słabości. Tutaj nie ma żadnych pomyłek, żadnych błędów, żadnych ofiar, a jedynie sposobność do spirytualnego wzrastania.

Inną formą współpracy z Siłami CZASU jest właściwe rozumienie pola snów, które pozostaje w ścisłym związku z Całością. Wszyscy ludzie mają indywidualne, energetyczne pole, stworzone przez ich przekonania, myśli, poglądy i doświadczenia. Spirytualne prawo tego pola brzmi: podobne przyciąga podobne! Osobiste pole snów przyciąga ludzi i sytuacje, które udzielają nam wskazówek dotyczących rozwoju. Bardzo często są to lekcje, które odsłaniają biegun cienia – lekcje, w których inni odgrywają bardzo specyficzną rolę po to, aby rzucić wyzwanie naszej dotychczasowej postawie.

Przekazane tutaj informacje do niczego nie zobowiązują. Ich celem jest umożliwienie Ci wglądu w głębsze, kosmiczne struktury. Reszta należy do Ciebie! Za kilka lat wejdziemy w NOWĄ rzeczywistość NOWEJ, odrodzonej Ziemi i zjednoczymy się z niebem. Wszyscy jesteśmy w tej podróży, ale TY sam musisz teraz rozstrzygnąć, czy chcesz przekroczyć ten poziom.

NS.1.31.7.1

NS.1.31.7.1 Witajcie 💚 w 7. Księżycu i 12. Dniu Fali CIMI 💜✨

KIN Dnia to KIN 77 – Czerwona Krystaliczna Ziemia: Dziś widzę, jak osiągnąć stabilność i dotrzymać danych sobie obietnic. Dzisiejsze sytuacje pokażą mi, czego powinienem się wystrzegać, a co popierać. Dziś zwracam uwagę na znaki zewnętrzne: na czerwone i zielone światło na drodze, i albo śmiało idę przed siebie, albo cierpliwie czekam.

Czakra: Korony
Plasma: Dali
Mantra: OM

✨ In Lak´Ech ✨
Yaro.N (Kin239) PAN & GSC
http://pan.info.pl

Tutorial Kalendarza 13. Księżyców (English)

13 Moon Calendar Tutorial

The coming new era on our planet has everything to do with a change of timing frequency. The 13 Moon-28-day calendar is a simple tool that helps us to raise our frequency and gives us a new lens to view both our day-to-day and planetary events.

Because both the Gregorian and 13 Moon calendars operate with 52 seven-day weeks annually (364 days), the 13 Moon calendar provides a perfect daily transition tool for hooking back up with the higher-dimensional order! It is simple to follow day-to-day as it is marked with the dates of the Gregorian calendar.

cycles-7dayheptad

This is the seven-day week, every week in the 13 Moon calendar is exactly the same,
a cycle of 7 days, which is also called a heptad.

Each moon (or month) on the 13 Moon calendar contains exactly four seven-day weeks or heptads. 7 x 4 = 28.

Each of the four weeks has a unique power:
Week 1: (Red) Knowledge Initiates View
Week 2: (White) Humility Refines Meditation
Week 3: (Blue) Patience Transforms Conduct
Week 4: (Yellow) Power Ripens Fruit

cycles-28daymoon

At the top what you see are the new names and symbols for the days of the week (Dali, Seli, Gamma, Kali, Alpha, Limi and Silio) – you’ll learn more about this below. For now this graphic is simply to illustrate to you that this structure of 28 days, and four perfect 7-day weeks is exactly the same for all 13 moons of the 13 Moon calendar.

The 1st, 8th, 15th and 22nd days of the moon will ALWAYS be „Dali” days.
The 2nd, 9th, 16th and 23rd days of the moon will ALWAYS be „Seli” days.
and so on…
So when you repeat this 13 times you get all 13 Moons of the 13 Moon calendar:

tutorial-13moons

13 Moons x 28 days = 364 days = 52 seven-day weeks. The 365th day of the year is called the Day Out of Time, a day to celebrate peace through culture, time is art and practice universal forgiveness so that everyone can start the next year fresh!

In the graphic above, the small numbers at the bottom of each square are the 12 Month/Gregorian calendar dates. For example, find the very first day of the 13 Moon calendar – do you see below where it says „7-26” – this is the Gregorian date July 26! Every day on the 13 Moon calendar includes the Gregorian date – this is so we don’t get lost in this time of transition.

Now find your birthday on the 13 Moon calendar. For example, if your birthday is October 13, look for the day on the calendar that is marked „10-13”. Note that October 13 is the 24th day of the Electric Moon. Electric Moon is the third moon of the 13 moons. You can write this date as 3.24.

Now find today’s date on the 13 Moon calendar. Note the moon and day of the moon it falls on.

This is all you need to know to begin following this basic 13 Moon Cycle! No need to memorize obscure rhymes like „30 days hath September,…” because every moon is exactly 28 days – the first day of the moon is always the first day of the week, the last day of the moon is always the last day of the week!

This consistent regularity is what makes the 13 Moon calendar a harmonic timespace matrix. This is just the tip of the iceberg of fourth-dimensional time…

Congratulations! You’ve now learned how to keep time within a harmonic matrix!

13 Moon Calendar – Every day is a Galactic Gateway

So you’ve seen the tip of the iceberg now. The 28-day cycle makes calculating the year extremely easy. You always know that, for example, five moons from now it will be the same day of the moon, and the same day of the week. You can see that if you were to calculate something far into the future it would still be the same calendar year. What’s more, this calendar, as a harmonic matrix, is a perfect reflection of higher-dimensional time.

Now you’re ready to learn about the 260 Galactic Gateways of the Harmonic Module or Tzolkin.

tzolkin-big

This is the Harmonic Module, called Tzolkin by the Maya which means „sacred count”. This is a perfect 13:20 matrix (13 x 20 = 260). If you’ve already learned about the Law of Time then you know that this is the perfect cycle of the 13:20 frequency of synchronization.

The Tzolkin is read from top to bottom, left to right. Start in the upper left-hand corner and count downward until you reach 20, then 21 will be at the top of the next column, and so on.

Each day is a combination of one of 20 symbols (Solar Seals) and 13 numbers (Galactic Tones). This makes a total of 260 (20 x 13) combinations of seals and tones.

For example, here are the first five units on the Tzolkin:

kin001kin002 kin003 kin004 kin005

You’ll learn more about the 13 Galactic Tones and 20 Solar Seals in the next section

The 260-day cycle is the rough measure of the human gestation period, and is also a perfect fractal of the galactic 26,000-year cycle which we will be completing on December 21, 2012, which is why it is also called the Galactic Spin.

This 260-day cycle proceeds daily, every day for every 13 Moon calendar year. In combination with the 364 + 1 days of the 13 Moon calendar, a vast permutation matrix is established. This creates a 52-year cycle – 18,980 days (= 260 x 365) – where no two days are the same, so that you have an ever changing pattern of moving symbols for every day!

In the next section of this tutorial we’ll show you a complete sample moon of the 13 Moon calendar so you can see how all of the pieces fit together.

Putting it all Together – Welcome to a New Time!

What you see here is one Moon/month of the 13 Moon calendar:

tutorial-moon

There are a lot of new symbols and signs here, but it’s simple to follow. Once you’ve learned the codes for these signs and symbols, just follow them day-by-day.

Let’s take it one step at a time …

In the 13 Moon Calendar the seven days
of the week are the Seven Radial Plasmas

tutorial-plasmas

The images above are the names and seven seals for the Seven Radial plasmas: electrical fluids that are the primary building blocks of creation (even before quarks!). These plasmas stream out from the center of the galaxy – they also are absorbed into and radiated out from the seven chakras. These plasmas are the basis of a new telepathic technology, by which we can even create the Rainbow Bridge around the Earth …

tutorial-plasmachakras

Each of the Seven Radial Plasmas has its own unique power: 

 • Dali – thermic force (target)
 • Plasma 2 - Seli"I attain the power of peace"Seli – luminic force (flow)
 • Plasma 3 - GammaGamma – luminic-thermic force (pacify)
 • Plasma 4 - KaliKali – catalytic agent (establish)
 • Plasma 5 - AlphaAlpha – double-extended electron (release)
 • Plasma 6 - LimiLimi – mental electron (purify)
 • Plasma 7 - SilioSilio – mental electron neutron (discharge)

So in the 13 Moon calendar every day of the week corresponds to one of these Radial Plasmas which then corresponds to one of your chakras! Each day you can visualize the Plasma Seal in the chakra and repeat the affirmations, listed below.

 • Plasma 1 - DaliDali – „My father is intrinsic awareness. I feel the heat.”
 • Plasma 2 - SeliSeli – „My mother is the ultimate sphere. I see the light”
 • Plasma 3 - GammaGamma – „My lineage is the union of intrinsic awareness and the ultimate sphere. I attain the power of peace.
 • Plasma 4 - KaliKali – „My name is the glorious lotus born. I catalyze the light-heat within.”
 • Plasma 5 - AlphaAlpha – „My country is the unborn ultimate sphere. I release the double extended electron at the south pole.”
 • Plasma 6 - LimiLimi – „I consume dualistic thoughts as food. I purify the mental electron at the north pole.”
 • Plasma 7 - SilioSilio – „My role is to accomplish the actions of the Buddha. I discharge the mental electron neutron at the center of the earth”

More information on the science of the Radial Plasmas is contained in the 7:7::7:7 Telektonon Revelation kit, as well as its free companion guide.

The
13 Moon Date

tutorial-b-moon.gif

On the 13 Moon calendar, the big numbers 1 through 28 are the day of the Moon/month. Every moon in the 13 Moon calendar has exactly 4 seven-day weeks which is 28 days! This makes it very simple to plan ahead into the future. The 28-day cycle is actually a Matrix of 28 – also called Galactic Standard Time, a reflection of the higher-dimensional order.

The 13 Moon calendar is a tool for harmonizing with the higher-dimensional order. The highest use of what we call „calendar” is actually to be a measure of synchronicity – this is why we call the 13 Moon calendar a 13 Moon Synchronometer!

For more information on Galactic Standard Time see Rinri Newsletter „Remembering the Sacred Way – Galactic Standard Time (GST): The Root Meaning of the Thirteen Moon/28-day Calendar”

The
Gregorian Date

tutorial-c-moon

Did you know the calendar that we all know („30 days hath September, etc. etc.”) is called the Gregorian Calendar? This is because it is the calendar established by Pope Gregory XIII of the Vatican.

These dates are included on every 13 Moon calendar so that you don’t get „lost in time” – We are all in middle time, that is, when you’re setting your appointments you can’t tell your doctor: „Fine. I’ll be there on Galactic Moon Limi 13” – At least not yet you can’t. So while the 12 Month calendar is still in use, these dates are included so you can stay on track with the world at large.

While we’re on the subject, let’s cover some of the origins of this Gregorian calendar.

This calendar is actually the one that started us using the word „calendar” for date-keeping devices. The word „calendar” comes from the root word „calends”, which means account book! This is because the primary use of this calendar for the common man was to know the dates to pay taxes. In fact this calendar was imposed upon the disposessed indigenous people of the „New World” under the Doctrine of Discovery of 1582…

After learning about the Radial Plasmas and Matrix of 28 you can see how magical a synchronometer can be – this is in stark contrast to saying „Today is Friday, October 2nd”.

Visit our Free Downloads section for a free perpetual 13 Moon Wavespell Calendar.

To learn more about the origins of the 12 Month calendar, read „Stopping Time and Getting on With the Second Creation” by José Argüelles/Valum Votan

The 20 Solar Seals and 13 Galactic Tones,
when combined, make the Galactic Signature of every day!

tutorial-d-moon

Every day there is a Solar Seal and a Galactic Tone, this combination is called the Galactic Signature or Galactic Gateway of the day! This gives you something very interesting to meditate upon in the morning when you check your calendar synchronometer!

The 20 Solar Seals and 13 Galactic Tones describe processes of cosmic creation. You can practice drawing these archetypal symbols, they are inspiring and activating on many levels. They are described in the Cosmic History Chronicles as follows:

„The galactic tones can be thought of as radio-pulses that are akin to the pulsations of radio waves from the dense core of the pulsar or quasar. The solar seals represent the cycle of frequency-range possibilities for transformation or evolution that each of these radio-pulses may undergo.”

The 13 Galactic Tones

Number Name Essence Power Action
1 Magnetic Purpose Unify Attract
2 Lunar Challenge Polarize Stabilize
3 Electric Service Activate Bond
4 Self-existing Form Define Measure
5 Overtone Radiance Empower Command
6 Rhythmic Equality Organize Balance
7 Resonant Attunement Channel Inspire
8 Galactic Integrity Harmonize Model
9 Solar Intention Pulse Realize
10 Planetary Manifestation Perfect Produce
11 Spectral Liberation Dissolve Release
12 Crystal Cooperation Dedicate Universalize
13 Cosmic Presence Endure Transcend

The 20 Solar Seals

Seal Name Power Action Essence
Red Dragon Dragon Birth Nurtures Being
White Wind Wind Spirit Communicates Breath
Blue Night Night Abundance Dreams Intuition
Yellow Seed Seed Flowering Targets Awareness
Red Serpent Serpent Life Force Survives Instinct
White Worldbridger Worldbridger Death Equalizes Opportunity
Blue Hand Hand Accomplishment Knows Healing
Yellow Star Star Elegance Beautifies Art
Red Moon Moon Universal Water Purifies Flow
White Dog Dog Heart Loves Loyalty
Blue Monkey Monkey Magic Plays Illusion
Yellow Human Human Free Will Influences Wisdom
Red Skywalker Skywalker Space Explores Wakefulness
White Wizard Wizard Timelessness Enchants Receptivity
Blue Eagle Eagle Vision Creates Mind
Yellow Warrior Warrior Intelligence Questions Fearlessness
Red Earth Earth Navigation Evolves Synchronicity
White Mirror Mirror Endlessness Reflects Order
Blue Storm Storm Self-generation Catalyzes Energy
Yellow Sun Sun Universal Fire Enlightens Life

The galactic gateway is always read „Color, Tone, Seal”. For example, a Red Dragon day, with the Magnetic tone is read: „Red Magnetic Dragon„. The keywords for Red Dragon are: nurture, birth, being– The key words for the Magnetic tone are: unify, attract, purpose.

Now let’s try today’s galactic gateway. Today is Red Galactic Skywalker – Now study the key words for the Red Skywalker seal and Galactic tone…

Pretty fascinating isn’t it?

There is no comparison between this experience and saying: „Today is Sunday, January 06, 2019 .”


"E"The
Lunar Phases

28-day Moon highlighting location of Lunar Phase symbols

Last but not least – the Lunar Phases – a great third-dimensional presentation of the harmonic cycles of time. The 28-day cycle which is the base of the 13 Moon calendar is both Galactic Standard Time, and the mean lunar cycle: the average between the moon’s synodic cycle of 29.5 days and the sidereal cycle of just over 27 days.

The synodic cycle is the cycle of the moon’s phases (new moon, full moon, waning, etc.)

The sidereal cycle is the measure taken from where the moon appears at the same place in the sky.

Look at how the lunar phases are shown in your Gregorian calendar, and compare it with how they appear in the 13 Moon calendar – you will notice that the harmonic regularity of the lunar phases is much more apparent on the 13 Moon calendar’s Matrix of 28.

A New Moon rises with the Sun
Her waxing half at midday shows
The Full Moon climbs at sunset hour
And waning half the midnight knows

The Fifth Force Oracle

So now that you’ve learned how to follow the 13 Moon Calendar day-by-day, let’s go a bit further down this galactic rabbit hole!

Within the daily galactic signature (also called galactic gateway) is also the Fifth Force Oracle. One metaphor to describe the fifth force oracle is that if the galactic signature is the fourth-dimensional flower bud, then the Fifth Force Oracle is the shimmering flower blossom.

What is the Fifth Force?

Contemporary science describes four major forces in the universe: strong, weak, electromagnetic and gravitational. The Fifth Force, then, is the one that binds them all together, it is the synchronic G-Force, sometimes called the ether, or akasha. It is the force which synchronizes the universe!

Every galactic gateway as you know has a solar seal and galactic tone, but also packed inside is the dense synchronic power of the G-Force – it is the purpose of the Fifth Force Oracle to tap into this deeper cyclical pattern and to amp up the level of meaning that can be gleaned from each galactic gateway, and more!

If the Fifth Force Oracle is our blossomed fourth-dimensional flower, then the Oracle Board is the flower garden of galactic g-force! The complete Oracle Board (shown above) consists of four leaves plus a central „matrix” core – these leaves contain the basic fifth force oracle for four of the twenty solar seals. Study the image above and become familiar with its parts.

Four Leaves plus the Central Matrix

 • The Oracle Board is read East (red), North (white), West (blue), South (yellow), Center (green).
 • Beginning with the East (right-hand Red leaf) find the fifth force oracle with the Red Dragon Solar Seal in the center, this is the Red Dragon Oracle. This is the beginning. Now find the White Wind Oracle; next is the Blue Night Oracle; then the Yellow Seed Oracle. After the Yellow Seed Oracle you move to the White Northern (top) leaf to find the Red Serpent Oracle; continue following the sequence through all twenty oracles.
 • The pattern always follows the four-part harmonic: Red, White, Blue, Yellow – once you’ve reached the end of the fourth Yellow Southern leaf you enter the Green Central Matrix region, which contains the oracles for the Red Earth, White Mirror, Blue Storm and Yellow Sun.

The Oracles

The graphic below is the key to understanding the oracles as seen in the Oracle Board graphic above.

destiny oracle guide

Every solar seal has:
1. An analog kin or support power;
2. An antipode kin or challenge/strengthening power;
3. An occult kin or hidden unexpected power;

These three are all constants for each solar seal, as shown in the Oracle Board graphic above.The blank spot at the top of each oracle layout represents the fifth force outcome, called the

4. guide kin or higher-self power, which is always the same color as the Solar Seal in the center.

The Destiny Oracle key graphic above shows you how to calculate the Guide for any given galactic signature (galactic gateway). To summarize:

For galactic gateways
with tones:
Then the Guide Kin is:
1, 6 or 11: the same solar seal as destiny kin seal
2, 7 or 12: 12 seals ahead (or 8 seals back) of destiny seal
3, 8 or 13: 4 seals ahead (or 16 seals back) of destiny seal
4 or 9: 4 seals back (or 16 seals ahead) of destiny seal
5 or 10: 8 seals ahead (or 12 seals back) of destiny seal

For example:

Kin 1, Red Magnetic Dragon has tone number 1 (Magnetic) so Red Magnetic Dragon is guided by its own power doubled.

Kin 2, White Lunar Wind has tone number 2 (Lunar). For tone 2 the guide is 12 seals ahead, so White Lunar Wind is guided by White Lunar Wizard.

Study the patterns of the oracle board and become familiar with the method of calculating the guide, and you can cast the Fifth Force Oracle for every day.

The fifth force oracle is a fascinating meditation. For example, note that the Wind and the Storm are occult/hidden powers of each other; that the Warrior (whose power is fearlessness) and Worldbridger (whose power is death) are antipode/challenge partners. Contemplate the relations between all the Solar Seals and see what you can find in their codes …

Your own fifth force oracle can reveal many levels of synchronically-charged meaning. Meditate on the patterns and feel the g-force lights come on!

The Fifth Force Oracle and NET Time

A further application of the Fifth Force Oracle is that it divides the daily cycle into four sub-cycles, called watches. This is called NET Time – Noospheric Earth Time.

In NET Time, for each daily kin, you utilize the fifth force oracle to find out what the four watches of the day are.

First Watch: Midnight to Dawn (Analog kin)
Second Watch: Dawn to Noon (Guide kin)
Third Watch: Noon to Dusk (Antipode kin)
Fourth Watch: Dusk to Midnight (Occult kin)
NET Time

By following the pattern of NET Time each day becomes a mandala of synchronicity. Follow the shifting watches of the NET Time Fifth Force Oracle for deeper insight to the flow of your day-to-day reality!

We hope this Tutorial has helped you to begin using the 13 Moon calendar on a daily basis and so entering a whole new experience of Time! You can request a 13 Moon Pocket calendar here which is also available as a free download.

This tutorial will be coninuously updated to describe the more advanced or deeper levels of the 13 Moon calendar … in the meantime, if you have any questions feel free to contact us.